Tài liệu tham khảo:
  1. 1. Tỉnh ủy Quảng Nam – Thành ủy Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng (1930-1975), Nxb CTQG, Hà Nội, xuất bản năm 2006.
  2. 2. Tỉnh ủy Quảng Nam – Thành ủy Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng (1975 - 1996), Nxb Đà Nẵng 10/2015.
  3. 3. Tỉnh ủy Quảng Nam: Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1975 - 2005), Sở TTTT Quảng Nam, 2007.
  4. 4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam: Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (2006-2015), Sở TTTT 2016.
  5. 5. Đảng bộ tỉnh Quảng Nam: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, Sở TTTT 2010.
  6. 6. Đảng bộ tỉnh Quảng Nam: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, Sở TTTT 2015.
* Người dự thi có thể xem thêm tài liệu trên:
+ Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: http://quangnam.dcs.vn/), vào mục: Văn kiện Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Thư viện ấn phẩm.
+ Website : Thư viện ấn phẩm (địa chỉ: http://thuvienanpham.quangnam.gov.vn/)
+ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: http://quangnam.dcs.vn/Default.aspx?tabid=233)

+ Bảo tàng Quảng Nam: http://baotang.quangnam.gov.vn/

+ Trung tâm Văn hóa Quảng Nam: http://ttvhqnam.vn/

+ Thư viện Quảng Nam: http://thuvienquangnam.org.vn/

+ Trường TC Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch: http://vhntdlqn.edu.vn/

+ Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch: http://quangnamtourism.com.vn/

+ Tạp chí Văn hóa Quảng Nam: http://vanhoaquangnamonline.gov.vn/

+ Ban quản lý Quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng: http://www.vhttdlqnam.gov.vn/qttdmvnah/index.php.